Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Edukacja Romska

Dzieci romskie w roku szkolnym 2013/2014 objęte są ubezpieczeniem z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Środki przeznaczone na zawarcie polisy pochodzą z dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz środków własnych Gminy Wałbrzych.

Asystent Edukacji Romskiej
W Polsce od 2003 roku wdrażany jest program na rzecz społeczności romskiej. Realizowany jest na obszarze całego kraju. W jego zakres wchodzą sprawy: edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów.
Zasadniczym celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim.
W Edukacji celem programu jest poprawa stanu oświaty wśród Romów poprzez: zwiększenie liczby dzieci romskich kończących szkołę, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej, ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych.
Program w zakresie edukacji ma zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych i nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych osób pochodzenia romskiego; przeciwdziałać zepchnięciu tej grupy na margines społeczeństwa w jeszcze większym stopniu, niż to się dzieje obecnie; powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia. Od 2004 roku Gmina Wałbrzych aktywnie uczestniczy w ww Programie. Prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich uczęszczających do Publicznych Szkół Podstawowych: Nr 2, 5, 6, 17, 22, 23, 28, 30, 37 oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1, 2, 4, 6, 7. W dwóch szkołach zatrudniony Asystenci Edukacji Romskiej - Pani Grażyna Ziaja (PSP 30) oraz Pani Ewa Kacica (PSP 23). Pracują na rzecz wszystkich dzieci romskich uczęszczających do ww szkół.

Zadania obowiązkowe Asystenta Edukacji Romskiej obejmują:
praca z dziećmi:

 •     ujawnianie problemów emocjonalnych (rozmowy z uczniem);
 •     udział w zajęciach pozalekcyjnych (np. występów, wycieczek etc.)

praca z rodzicami:

 •     utrzymywanie stałego, systematycznego kontaktu ze środowiskiem rodzinnym każdego dziecka (przekazywanie informacji o ocenach, frekwencji, zwłaszcza sukcesach i problemach ucznia);
 •     określenie wzajemnych oczekiwań i potrzeb między asystentem i rodzicami;
 •     zapoznanie rodziców z zakresem obowiązków asystenta (tłumaczenie roli i zadań asystenta).
 •     budowanie wśród rodziców pozytywnego wizerunku szkoły i ukazanie korzyści płynących z edukacji;
 •     wsparcie emocjonalne rodzin;
 •     przekonywanie rodziców o konieczności kontynuowania nauki przez dzieci na poziomie ponadpodstawowym.

praca ze szkołą

 •     zapoznanie się z całą kadrą szkoły;
 •     ustalenie listy dzieci romskich;
 •     stałe rozmowy indywidualne z pedagogiem i nauczycielami (ustalenie problemów edukacyjnych uczniów i sposobów rozwiązania, kontrola frekwencji, postępów w nauce, zachowania uczniów etc.);
 •     pomoc przy organizacji szkolnych konkursów na temat kultury Romów.

Szkoły do których uczęszczają dzieci romskie

 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,
 •     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37,
 •     Publiczne Gimnazjum Nr 1,
 •     Publiczne Gimnazjum Nr 2,
 •     Publiczne Gimnazjum Nr 4,
 •     Publiczne Gimnazjum Nr 6,
 •     Publiczne Gimnazjum Nr 7.

Wykaz Asystentów Edukacji Romskiej oraz Nauczycieli Wspomagających

Asystenci edukacji romskiej:

 •     Ewa Kacica - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23,
 •     Grażyna Ziaja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,

Nauczyciele wspomagający:

 •     Elżbieta Wołczacka Wilczewska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,
 •     Bogusława Krawczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23,