Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha (MRMW) ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny i jest reprezentacją:

1. młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Wałbrzycha, w tym w zespołach szkół, których siedziba znajduje się na terenie Miasta Wałbrzycha, zamieszkałej na terenie miasta Wałbrzycha, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

2. studentów studiów I stopnia szkół wyższych, których siedziba lub siedziba filii mieści się na terenie Miasta Wałbrzycha.

Celem Młodzieżowej Rady jest:
1) upowszechnianie idei samorządowej;
2) kreowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży;
3) rozwijanie samorządności uczniowskiej i studenckiej;
4) organizowanie młodzieżowego forum wypowiedzi w sprawach publicznych;
5) reprezentowanie młodzieży i samorządów uczniowskich oraz studenckich wałbrzyskich szkół
i uczelni wobec władz Miasta Wałbrzycha oraz innych instytucji i organizacji.

Do zadań Młodzieżowej Rady należy:
1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży,
2) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży,
3) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży,
4) kierowanie do uprawnionych podmiotów wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,
5) kierowanie zapytań lub wniosków w formie uchwał w sprawach dotyczących Gminy Wałbrzych do
Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
6) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na
zasadach określonych w ust. 2 (§ 9 Statut Rady),
7) Rada podejmuje działania na rzecz młodzieży poprzez organizowanie warsztatów, seminariów
i innych spotkań dotyczących edukacji, zdrowia, ekologii, ochrony środowiska oraz innych zagadnień pozwalających na edukację obywatelską młodzieży, w tym wyrównywania szans edukacyjnych wśród młodzieży.
Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych.

Prezydium Młodzieżowej Rady (MRMW):
Przewodnicząca: Zofia Tuniewicz  Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.
Wiceprzewodnicząca: Arkadiusz Belczyk II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Sekretarz: Wiktoria Story III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Kontakt z Młodzieżową Radą Miasta Wałbrzycha poprzez Biuro Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Referat Edukacji i Wychowania tel. 74 66 55 305.

Szczegółowe informacje dot. Młodzieżowej Rady:
- Zarządzenie w sprawie określenia składu MRMW,
- Uchwał, w tym Uchwała w sprawie powołania MRMW z 30.09.2021 r. wraz ze Statutem MRMW oraz Uchwały o powołaniu Prezydium MRMW, znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, link do ww. strony jest poniżej:
https://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/2609/mrmw