Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przepisy prawne UM

  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571,
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz.U. z 2016, poz. 1300,

AKTY NORMATYWNE WEWNĘTRZNE
 

ANKIETA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Obowiązki fundacji i stowarzyszeń wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.)
 
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 
Do instytucji obowiązanych, w świetle postanowień art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy, zaliczane są:
  • fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydent Miasta Wałbrzych pełniący funkcję organu nadzoru nad instytucjami obowiązanymi wskazanymi powyżej, informuje o obowiązku składania wyjaśnienia w drodze oświadczenia – wzór poniżej – dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje oraz stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy składać w następującej formie:
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, w następujących godzinach pracy: w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30, we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30, w piątki w godz.: 7.30 – 14.30;
  • drogą elektroniczną (opatrzone podpisem elektronicznym): a) za pośrednictwem e-PUAP lub b) na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych.