Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Władze Miasta

Roman Szełemej

PREZYDENT MIASTA
dr n. med. Roman Szełemej

  • Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych
  • Specjalizacja : II° specjalizacji z chorób wewnętrznych, II° specjalista w zakresie kardiologii
  • Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe (w szczególności na stanowiskach kierowniczych):

2011 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha (od 11 sierpnia 2011 r.)
2011 r. Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Wałbrzycha (26 maja – 10 sierpnia 2011 r.).
2008 r. Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. polityki zdrowotnej – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2008 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu (po konsolidacji trzech wałbrzyskich szpitali).
2005 r. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego, Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego i Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu.
2005 r. - 2011 r. Ordynator Oddziału Kardiologicznego.
2003 r. Pełnomocnik Marszałka ds. konsolidacji szpitali wałbrzyskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2002 r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
2000 r. Ordynator Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego – Szpital Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu).
1999 r. Zastępca Ordynatora Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego – Szpital Górniczy w Wałbrzychu (obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu).
1986 r. Młodszy Asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych - Szpital Górniczy w Wałbrzychu.
1985 r. staż podyplomowy - Szpital Górniczy w Wałbrzychu.   

Osiągnięcia w pracy (w tym szczególnie te wynikające z zajmowanych stanowisk kierowniczych):

1999 r.

Zainicjował utworzenie Społecznego Komitetu Zakupu Tomografu Komputerowego przy Wojewodzie Wałbrzyskim co zaowocowało zainstalowaniem w 1993 r. nowoczesnego tomografu w Szpitalu Górniczym.

1997 r.

Uruchomił w Oddziale Chorób Wewnętrznych nowoczesną pracownię badań czynnościowych (badania wysiłkowe i badania metodą Holtera).

1997 r.

Uczestnicząc w pracach Fundacji Zdrowie i Serce doprowadził do zakupu aparatu echokardiograficznego SONOS 100 i uruchomienia pracowni echokardiograficznej.

1999 r.

Inicjator przekształcenia Oddziału Chorób Wewnętrznych w Oddział Internistyczno-Kardiologiczny.

1998 r.

Przeprowadził gruntowną modernizację Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego opierając się na środkach pozyskanych spoza budżetu szpitala.

1999 r.

Doprowadził do uruchomienia w pełni wyposażonych sal intensywnego nadzoru kardiologicznego.

2000 r.

Rozpoczął intensywną i bardzo skuteczną modernizację Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego (gruntowne remonty oddziałów, wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny). Dzięki inicjatywnie i zaangażowaniu pozyskał dla szpitala ok. 4 mln. zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ZPORR.

2001 r.

Jest inicjatorem idei utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Kardiologii Interwencyjnej; jest autorem wniosku o grant na wybudowanie ośrodka w wysokości ponad 1 mln zł.; nadzoruje realizację koncepcji utworzenia Ośrodka; inicjuje uruchomienie od 2002 r. 24 godzinnego dyżuru hemodynamicznego dla Regionu Wałbrzyskiego.

2003 r.

Od 2003 roku intensywnie pracował nad konsolidacją trzech wałbrzyskich szpitali w okresie bardzo trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej (łączne zadłużenie szpitali na 100 mln. zł., protesty załóg, brak środków na wypłaty dla pracowników i jakiekolwiek zakupy dotyczące bieżącej działalności jednostek). Dzięki osobistemu zaangażowaniu, konsekwencji, odwadze i zdolnościom mediacyjnym dr n. med. R. Szełemeja uzyskano płynność finansową oraz efektywność we wszystkich szpitalach, zakończyły się protesty personelu, a dzięki jasnemu przedstawianiu argumentów i swoich racji – zyskał poparcie innych, pozyskał zwolenników nawet do najbardziej trudnych przedsięwzięć.

2004 r.

W 2004 r. dzięki R. Szełemejowi wprowadzono w Sejmie poprawkę do ustawy o egzekucji komorniczej, nazwanej później „Poprawką Szełemeja”. Polegała ona na redukcji ogromnych zarobków komorników pobierających 15% z przysądzonej sumy długu. W ustawie zamieszczono zapis, który umożliwiał dłużnikom występowanie do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kosztów komorniczej egzekucji.

2005 r.

Kontynuacja działań w celu oddłużenia szpitali - udział szpitali wałbrzyskich w programie Restrukturyzacji. Dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu dr n. med. Romana Szełemeja – trzy jednostki przedstawiły projekt restrukturyzacyjny, który uzyskał akceptację Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia, a tym    samym pozwolił na uregulowanie zobowiązań osiągając redukcję zadłużenia o ok. 50-60 mln zł z wykorzystaniem ustawy o pomocy publicznej dla SPZOZ.

2005 r. - 2010 r.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu możliwa jest kontynuacja modernizacji wałbrzyskich szpitali – remontowane są kolejne oddziały (przy ul. S. Batorego i ul. A. Sokołowskiego), powstają nowe (Oddział Rehabilitacyjny, Patologii Noworodka oraz Zespół Wyjazdowy „N”, Wałbrzyski Ośrodek Psychiatrii i wiele innych), organizuje Honorowy Komitet Utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Onkologicznego by z czasem na nadbudowanych dwóch piętrach zagospodarować tenże ośrodek, tworzy i modernizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów sanitarnych. W latach 2008-2010 aktywnie uczestniczy w pozyskaniu ok. 10 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Szpital rozszerza swoją działalność, pozyskuje pieniądze z wielu programów unijnych, organizuje cenione konferencje naukowe (od 10 lat – Wałbrzyska Konferencja Kardiologiczna, Wałbrzyska Konferencja Ortopedyczna, Wałbrzyska Konferencja Neurologiczno-Neurochirurgiczna, Konferencja Onkologiczna).

2008 r.

W marcu 2008 r. powołany zostaje na Pełnomocnika Zarządu ds. polityki zdrowotnej Województwa Dolnośląskiego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku oraz restrukturyzacji najbardziej zadłużonych placówek. W czerwcu 2008 r. przedstawia Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego projekt dotyczący zasadniczych w zmian w funkcjonowaniu stacjonarnej opieki zdrowotnej wskazując priorytetowe obszary tj. onkologia, ratownictwo medyczne, psychiatria, neonatologia. Projekt obejmuje inwestycje strukturalne, zmiany organizacyjne oraz źródła finansowania. Radni w pełni akceptują projekt. Wszystkie 4 programy modernizacyjne są konsekwentnie realizowane pod osobistym nadzorem dr R. Szełemeja. Realizacja 4 Programów modernizacyjnych pozwala pozyskać na modernizację placówek medycznych środki w wysokości ok. 250 mln zł.

2009 r.

W 2009 r. przygotowuje koncepcję budowy nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz pozyskiwaniu środków na realizację tego projektu. Jest przewodniczącym Zespołu d.s. realizacji koncepcji budowy szpitala.

2010 r.
W kwietniu 2010 r. prezentuje program modernizacji lecznictwa pulmonologicznego na Dolnym Śląsku. Program zostaje przyjęty do realizacji. W ramach Programu inwestycje w ośrodkach pulmonologicznych w latach 2010-2012 wyniosą ok. 80 mln zł.

dr. Sylwia A.BielawskaZASTĘPCA PREZYDENTA
dr Sylwia A. Bielawska

wałbrzyszanka, dr nauk humanistycznych

Absolwentka Liceum Medycznego w Wałbrzychu (1994 r.). Edukację kontynuowała w Kolegium Nauczycielskim oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (filologia polska, specjalność nauczycielska). W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podyplomowe studia z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej, następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. obroniła w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską Kultura książki Wałbrzycha w latach 1945–1989, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.).

Pracę zawodową rozpoczęła w PiMBP „Bibliotece pod Atlantami” jako bibliotekarz odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań autorskich. W latach 2001–2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską. Po reorganizacji uczelni w październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora nowo powołanej jednostki organizacyjnej Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego  PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od tej pory zarządzała i koordynowała prace zespołu bibliotekarzy oraz osób zajmujących się działalnością edytorską. Zaimplementowała hybrydalny model biblioteki akademickiej oraz wdrożyła system informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni. Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach; prowadzi szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju z zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika (zwłaszcza „trudnego”), budowania trwałych relacji, CRM, wizerunku itp. Autorka 1 monografii, 49 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki. Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego PWSZ, które będą podstawą pracy habilitacyjnej.

Za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in.:

  • Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu (2014)
  • Brązowy Krzyż Zasługi (2014)
  • nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015)

I Zastępca Prezydent Miasta Wałbrzycha - Anna Elżbieciak-Stec

Sekretariat:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel: 74 665 51 00
fax 74 665 51 18
e-mail: um@walbrzych.eu

 

II Zastępca Prezydent Miasta Wałbrzycha - Kacper Nogajczyk

Sekretariat:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel: 74 665 51 00
fax 74 665 51 18
e-mail: um@walbrzych.eu