Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykreślenie z ewidencji do ewidencji UKS i KS w formie stowarzyszeń

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie pisemne o wszczęciu likwidacji klubu sportowego/uczniowskiego klubu sportowego.
2. Uchwały z Walnego Zebrania Członków Klubu w sprawie:
a) rozwiązania klubu,
b) powołania likwidatora klubu (niekiedy statut klubu przewiduje powołanie także innego organu, np. Komisji Likwidacyjnej,
c) określenia na jaki cel zostanie przeznaczony majątek likwidowanego klubu według statutu,
d) wskazanie podmiotu (adres), któremu zostaną przekazane dokumenty klubu na przechowywanie po jego likwidacji,
3. Protokół z Walnego Zebrania Członków.
4. Lista obecności członków na ww. zebraniu.
5. Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji podpisane przez wyznaczonego likwidatora klubu, (2 egz. w formie pisemnej).

Po zakończonej likwidacji klubu likwidator składa wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji.
2. Sprawozdanie z likwidacji obejmujące stan majątku po likwidacji klubu (sprawozdanie to powinno określać stan majątku w chwili rozpoczęcia likwidacji oraz w momencie jej zakończenia).
3. Protokół zdawczo-odbiorczy ws. dokumentacji stowarzyszenia, opisujący rodzaj dokumentów pozostałych po działalności klubu, przekazanych osobie wyznaczonej do ich przechowywania. Osoba otrzymująca na przechowanie powinna zobowiązać się do przechowywania dokumentów
w warunkach zabezpieczających dokumenty przed ich zniszczeniem. Protokół ten powinien ponadto zawierać podpisy osoby przekazującej i otrzymującej dokumenty na przechowanie oraz wskazywać dokładny adres, gdzie te dokumenty będą przechowywane.
4. Oświadczenia o braku toczących się względem klubu postępowań sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych.
5. Oświadczenia o zaspokojeniu przez klub wszystkich roszczeń oraz braku wiedzy co do jakichkolwiek innych zobowiązań klubu i podjęciu działań zmierzających do ściągnięcia należności przysługujących organizacji.
6. W przypadku pozostawienia po likwidacji klubu majątku wnosi się o określenie celu społecznego na który ww. majątek zostanie przeznaczony.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł, za wydanie zaświadczenia 17 zł .
Uczniowskie kluby sportowe (uks) są zwolnione z tej opłaty. Wynika to z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej.

Wykreślenia dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (nie zawiadomienia o wszczęciu likwidacji klubu) w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020 poz. 2261), który stanowi, że stowarzyszenie jest samorządne i samodzielne, pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego nie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej bądź bieżącej działalności stowarzyszenia, które nie dotyczą wymienionych na niniejszej stronie dokumentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom opracowane wzory dokumentów, z których można skorzystać, znajdują się na stronie BIP, pod linkiem:
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12091/wykreslenie-z-ewidencji-uczniowskich-klubow-sportowych-klubow-sportowych-dzialajacych-w-formie-stowarzyszen-ktorych-statuty-nie-przewiduja-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej