Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2023

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha
Nr LVI/609/22 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP: https://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/39442/uchwala-nr-lvi-609-22